چالش‌های مهارتی حرکتی
برای کودکان
۲ تا ۸ سال

و بازی‌های گروهی

 

 
تلفن هماهنگی: ۲۳۵۴ ۲۷۷ ۰۹۲۱

instagram: citykids.ir
telegram: @citykids


دفتر آینده‌پژوهی کودک


خیابان رسالت - بین ایستگاه‌ مترو‌ علم‌و‌صنعت و باقری - شهرکودک شاپرک - طبقه دوم